« За SWAT

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „СУАТ БГ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

(1) Сдружение „СУАТ БГ” наричано по-долу за краткост „сдружението”, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел( ЗЮЛНЦ ), Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението се самоопределя като организация за извършване на обществено полезна дейност.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(5)Членовете отговарят за внасяне на дължимите имуществени вноски (членски внос).

Чл.2

(1) Наименованието на сдружението е СДРУЖЕНИЕ СУАТ БГ

(2) Наименованието може да се изписва и на английски език, “SWAT BG”

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

(4) Към наименованието може да се добави и указание за наименованието на организационната структура.

(5) Организационните структури могат да бъдат: клубове, клонове, представителства, поделения и други организационни форми.

Чл.3

Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София ул. Любляна № 60

Чл.4

Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл.5

Сдружението може да членува и в други организации, съюзи и асоциации в съответствие със своите цели.

Чл.6

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, като използва прихода за постигане на определените с настоящия Устав цели.

ІІ. ЦЕЛИ

Чл.7

Основните цели на сдружението са:

 1. Да защитава здравето на обществото чрез изграждане и организация на информационна и радио-комуникационна система за подпомагане при извънредни обстоятелства ( бедствия, аварии, катастрофи ) и други.

 2. Да оказва хуманитарна помощ при извънредни обстоятелства чрез осъществяване на радиомост.

 3. Да извършва обществено полезна дейност за развитие и утвърждаване на духовните ценности, техниката, технологиите, образованието, физическата култура и спорта.

 4. Да обединява усилията и съгласува интересите на физическите и юридически лица за развитие и популяризиране на радиолюбителството и 27 MHz – вия „СВ” обхват за граждански нужди сред населението.

 5. Да изпълнява своята дейност предимно сред младите хора и в учебните заведения с целеви занимания в извънучилищна дейност за развитие на Техническо и Научно Творчество на Младежта.

ІІІ. СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.8

 1. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. Членски внос от неговите членове, който се определя от Общото събрание, като размерът му се съобразява с възможностите на членовете.

 2. Целеви средства от държавни органи, доброволни вноски, дарения, завещания, спонсорство, с цел постигане и осъществяване на дейността му.

 3. Дейността на сдружението с която ще постига своите цели е:

 

 1. Изграждане на постоянни контакти със сродни организации включително с БЧК, националната полиция, гражданска защита и др.

 2. Изграждане и поддържане на регионални клонове чрез аналогови, цифрови и други средства за предаване на информация.

 3. Да организира, участва и провежда спортно – състезателна радиолюбителска и конструкторска дейност от международен, национален и регионален мащаб.

 4. Да изработва радиолюбителски устройства, ретранслатори, радиофарове и други за употребата им от радиолюбители, както и тяхната поддръжка.

 5. Организира и провежда курсове, кръжоци и изпълнение на проекти по обучение, самообучение, разпространение и популяризиране на познания и умения в областта на радиотехниката, електрониката, радиозасичане, ориентиране, конструкторство, моделизъм, комуникационни технологии, кино и фото дело (любителска телевизия), спортни състезания и други, които не противоречат на закона.

 6. Да представлява и защитава правата на членовете си пред държавни органи и други организации в Република България.

 7. Разработване на проекти за участие по програми с възможност за осигуряване на средства.

ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9

 1. Членуването в сдружението е доброволно.

 2. Членовете на Сдружение СУАТ БГ биват учредители , присъединени и почетни членове.

 3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

 4. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членският си внос.

 5. Член на сдружението може да бъде и всяко лице навършило 14 (четиринадесет) годишна възраст и има писмено съгласие от неговият родител или настойник, като няма право да бъде избирано в управителен или контролен орган на сдружението до навършване на пълнолетие.

 6. Непълнолетните и почетни членове на сдружението имат право на съвещателен глас в Общото събрание при избор на ръководство и промяна на Устава, почетните членове не плащат членски внос.

 7. Членството в сдружението е индивидуално и се осъществява пряко, като се удостоверява с удостоверение или членска карта.

Чл.10

Приемането на нови членове става с решение на Управителния съвет въз основа на писмено заявление, което се подава до Председателя на сдружението.

Чл.11

Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в Общото събрание;

 2. да внася в сдружението идеи и предложения във връзка с дейността му и да участва при разглеждането им;

 3. да участва в инициативите и проявите на сдружението;

 4. да се ползва от защита на сдружението;

 5. да избира и бъде избиран в органите на управление на сдружението, с изключение на предвиденото в чл.9 (5)и(6);

 6. да бъде информиран за дейността на сдружението;

 7. да се ползва от имуществото на сдружението и резултатите от дейността му.

 8. да предоставя лично имущество и средства, за временно ползване от сдружението за постигане на неговите цели, като начинът и срокът за ползване се договарят писмено.

Чл.12

Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да участва в реализирането на целите на сдружението;

 2. да спазва този Устав, правилника за вътрешен ред и решенията на Общото събрание;

 3. да внася редовно определения от Общото събрание членски внос;

 4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

 5. да изпълнява решенията на органите на управление на сдружението.

Чл.13

 1. Членството се прекратява:

 2. с едностранно волеизявление до сдружението;

 3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

 4. с изключване;

 5. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;

 6. при отпадане

 7. при прекратяване или ликвидация на сдружението.

 8. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъчното членство невъзможно. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

 9. Отпадането на членство е налице, когато има системно не внасяне на членски внос и не участие в дейноста на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 10. При прекратяване на членство, предоставеното съгласно чл.11 т.8 се връщат на собственика при поискване, съгласно договорът за временно ползване.

Чл.14

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15

 1. Имуществото на сдружението се състои от пари (вт.ч. валута) право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права на ползване, права върху интелектуалната собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска като елементи на имущество на юридически лица.

 2. Имуществото е неделимо и не подлежи на връщане на напуснали членове и не може да послужи за погасяване на вземания към членове на сдружението.

 3. Продаване или предаване, имущество на сдружението на друго лице, както и бедвъзмезно разходване на имущество, става само с решение на Управителния съвет.

VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16

Органите на управление на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Чл.17

Общото събрание е върховен орган на сдружението и в него участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.18

 1. Членовете - юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

 2. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

 3. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

 4. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 5. Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 6. Присъединените членове участват в Общото събрание със съвещателен глас.

VІІ. ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19

 1. Общото събрание:

 2. приема, изменя и допълва устава;

 3. изменя и допълва правилника за вътрешния ред;

 4. избира и освобождава членове на Управителния съвет и определя броя им;

 5. приема отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението.

 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 7. приема бюджета на сдружението;

 8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;

 9. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейноста на сдужението;

 1. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

 1. Решенията по ал.1,т.1 и т.3 се вземат с мнозинство ¾ от всички членове на сдружението.

 2. Решенията по ал.1,т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на сдружението.

 3. Всички решения на Общото събрание, с изключение на посочените в ал.3 и ал.4 , се вземат с обикновенно мнозинство ½ + 1 от присъстващите.

Чл.20

 1. Общото събрание се провежда най - малко веднъж на три години – редовно Общо събрание.

 2. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 3. Общото събрание се свиква с писмена покана изпратена по пощата с обратна разписка, факс или E-mail, съдържаща дневния ред на заседанието, която се изпраща на всеки член на сдружението най - малко 14 ( четиринадесет дни ) преди датата на заседанието. Ако това изискване не е спазено, но присъстват всички членове учредители, събранието се счита за редовно свикано.

 4. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват най -малко половината плюс един от членовете учредители.

 5. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите.

VІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.21

 1. Управителния съвет на сдружението е постоянно действащ орган, осъществяващ ръководната, представителната и текущата оперативна дейност на сдружението, съобразно Устава, вътрешния правилник и решенията на Общото събрание.

 2. Управителният съвет е в състав най-малко от трима члена, които са членове на сдружението и с мандат от пет години.

 3. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.22

Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната.

 2. притежават подходяща квалификация и опит.

 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл.23

 1. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

 2. Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник - председател от членовете си.

 3. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 4. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

 5. Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

 6. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

 7. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правила за работната заплата, изплащане на хонорари и други вътрешни правила на сдружението.

 8. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

 9. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(10)Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(11) Управителният съвет осигурява изпълнението и решенията на Общото събрание.

(12) Управителният съвет приема и други вътрешни актове.

(13) Управителният съвет приема и изключва членове.

(14) Управителният съвет взема решения за откриване и закриване на клонове и клубове.

(15) Управителният съвет взема решение да участие в други организации.

(16) Управителният съвет приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.

(17) Управителният съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

(18) Управителният съвет взема решение за плащане на допълнителни вноски.

(19) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетенцията на Общото събрание.

Чл.24

 1. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

 2. Решения се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.23 ал.8 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

 3. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 4. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 5. съществена промяна на дейността на сдружението;

 6. съществени организационни промени;

 7. вземане на решение за създаване на клон.

Чл.25

Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

Чл.26

 1. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

 2. Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.27

 1. Управителният съвет възлага управлението на сдружението на Председателя на Управителния съвет на Сдружението. Той е длъжен да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

 2. Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

 3. Председателят на Управителния съвет:

  1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

  2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

  3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

  4. предсталява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

  5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

  6. Председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с Председателя на Управителния съвет, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущо възнаграждение, обещетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Чл.28

 1. Членовите на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет изпълняват своите задължения без възнаграждение.

 2. Общото събрание на членовете на сдружението с решение може да определи възнаграждение за работата на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет. В това решение Общото събрание определя размера на възнаграждението, както и гаранционната вноска на членовете на Управителния съвет.

ІХ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.29

Ежегодно, до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Чл.30

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението, и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.31

 1. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

 2. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл.32

Годишният финансов отчет, отчетът за дейноста и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл.33

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност, и своевременност.

Чл.34

Сдружението не разпределя печалба. Останалите парични средства се използват за постигане на целите и задачите през следващата година.

Чл.35

 1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги (папки). Книгите се водят от Председателя на съответния орган.

 1. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

 1. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, телефонните номера, електронни пощи, ЕГН и адресите на всички членове, професията и занятието им, както наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36

Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. при обявяването му в несъстоятелност;

 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.37

 1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.

 3. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя, с решение на Общото събрание взето заедно с решението за ликвидация, на сродна организация с близки цели или на Общината по седалището на сдружението, ако няма такова решение се прилагат разпоредбите на Чл.44 от ЗЮЛНЦ.

 4. Лицата, придобили имуществото съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38

Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.39

 1. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 1. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на учредителите на СДРУЖЕНИЕ СУАТ БГ състояло се на 14 декември 2011 година в гр. София. Списъкът на учредителите, (Приложение 1а) подписали Устава, да се счита за неразделна част на този Устав.

Изберете
 • Устав